573 978 863 123 073 073 798 308 139 sprzedaz@imperialcapital.pl

Kup mieszkanie i ZYSKAJ!

Szanowni Klienci,

Kupując mieszkanie do końca listopada, możecie zyskać upust nawet do 22 000 zł oraz kartę podarunkową na kwotę 2 000zł do wykorzystania w Galerii Krakowskiej.

Jeszcze dziś skontaktuj się z naszym Biurem Sprzedaży i dowiedz się więcej!!

REGULAMIN PROMOCJI – KUP MIESZKANIE, A OTRZYMASZ KARTĘ PODARUNKOWĄ O WARTOŚCI 2 000 ZŁ NA ZAKUPY W GALERII KRAKOWSKIEJ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w promocji Kup mieszkanie, a otrzymasz Kartę Podarunkową (dalej jako Promocja), organizowanym przez Imperial Capital Sp. z o.o. Citi Yes Sp.k. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6793195360, REGON: 385375351, e-mail:. biuro@imperialcitiyes.pl (dalej jako Organizator).

2. Promocja jest prowadzona na terytorium Polski. Promocja trwa wg podanego czasu trwania o którym mowa w § 2 ust. 5 poniżej.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w witrynie internetowej pod adresem www.imperialcitiyes.pl.

4. Udział w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały informacyjne mają jedynie charakter pomocniczy.

6. Celem Promocji jest zachęcenie Uczestników do zakupu mieszkań w Przedsięwzięciu Deweloperskim, o którym mowa poniżej.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA I PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji (dalej jako Uczestnik) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

2. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne.

3. Promocja dotyczy Przedsięwzięcia Deweloperskiego polegającego na budowie 7-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą, realizowanego na nieruchomości składającej się z działek nr 156, 159/2, 152/5, 158, 160/2, 157/1, 157/2, 155/1, 155/2 a dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00056707/8 (dalej jako Przedsięwzięcie Deweloperskie) w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej jako Ustawa Deweloperska).

4. W celu uczestnictwa w Promocji należy podpisać umowę deweloperską w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej dotyczącą zakupu lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu Deweloperskim.

5. Promocja trwa od 20.09.2021 do 31.12.2021r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. O skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Organizator będzie informował niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.imperialcitiyes.pl.

7. Uczestnikowi, który podpisze umowę deweloperską w formie aktu notarialnego na zakup lokalu mieszkalnego w Przedsięwzięciu Deweloperskim w czasie trwania promocji, przysługuje prawo do Karty Podarunkowej na zakupy o wartości 2 000 zł brutto (dalej jako Karta Podarunkowa) do zrealizowania w Galerii Krakowskiej, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków (dalej jako Partner).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i zasady obowiązujące u Partnera, wynikające z wewnętrznych regulaminów, w szczególności dotyczących realizacji Kart Podarunkowych.

9. Uczestnik za jeden zakup może otrzymać tylko jedną Kartę Podarunkową.

10. Weryfikacja potwierdzająca uzyskanie prawa do Karty Podarunkowej przez Uczestnika powoduje obowiązek wydania go przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji.

11. Uczestnik otrzymuje Kartę Podarunkową w Biurze Sprzedaży Organizatora.

12. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na pieniądze. Karta Podarunkowa jest rodzajem elektronicznej formy płatniczej typu prepaid. Można nią bezpiecznie i wygodnie płacić we wszystkich sklepach akceptujących płatność MasterCard na terenie Galerii Krakowskiej

13. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 (dwanaście) miesięcy licząc od dnia zakupu przez Organizatora. Wraz z Kartą Podarunkową Uczestnik otrzyma dowód jej zakupu, z której wynikać będzie okres ważności Karty Podarunkowej.

14. Organizator ma prawo do wykluczania z udziału w Promocji – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu lub prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Promocji. Niezależnie od tego Uczestnik może zostać w takim wypadku pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 3 ROZWIĄZANIE UMOWY

W razie odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Uczestnika albo Organizatora z winy Uczestnika Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na potrącenie tej wartości z należnością, jaka ma być zwrócona Uczestnikowi przez Organizatora na podstawie postanowień umowy deweloperskiej.

§ 4 REKLAMACJE

1. Reklamacja należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Biuro Sprzedaży Mieszkań, ul. Wadowicka 7, 30-347 Kraków lub w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@imperialcitiyes.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie czasu trwania Promocji bez podania przyczyn, jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich opublikowaniu.
  3. Regulamin z uwzględnieniem zmian otrzyma za pośrednictwem poczty email każdy Uczestnik promocji, a także każdorazowo zmiany Regulaminu będą publikowane przez Organizatora na stronie: www.imperialcitiyes.pl.
  4. Osoba przystępująca do Promocji ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Promocji.

5. W przypadku zmiany Regulaminu nie będą przysługiwały Uczestnikowi w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

6. W zakresie nieuregulowanym w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny.

7. W przypadku wystąpienia sporów sądowych wynikających z niniejszego Regulaminu, sądem właściwym jest sąd siedziby Organizatora.